Jak testy USG Doppler mogą pomóc w wykrywaniu i leczeniu guza Wilmsa

Biopsje ultrasonograficzne są zwykle wykonywane przy użyciu aparatu Usg Doppler, urządzenia medycznego zaprojektowanego w 1947 r. Do użytku przez lekarzy do diagnozowania i leczenia wielu schorzeń. Instrument Dopplera wykorzystuje efekt Dopplera do tworzenia bardzo szczegółowych obrazów ruchów różnych płynów ustrojowych i tkanek oraz ich względnej prędkości względem sondy umieszczonej na nich. Informacje te są niezbędne do określenia, czy choroba postępuje, czy tylko pozostaje w tyle.

Do uzyskania tego rodzaju informacji często można wykorzystać skan płuc, tomografię komputerową lub USG. Jednak ze względu na specjalistyczny charakter technologii Dopplera dopiero niedawno USGBC zaczęła udostępniać ją specjalistom klinicznym. W badaniu przedstawionym w American Journal of Radiology do oceny progresji choroby chorobotwórczej przenoszonej drogą powietrzną, a mianowicie guza Wilmsa, zastosowano technikę obrazowania dopplerowskiego. Odkrycia wykazały znaczną poprawę wskaźnika przeżycia pacjentów, którzy byli leczeni dopplerem w porównaniu z tymi, którzy tego nie robili.

Jest to przełomowe badanie, które podkreśla znaczenie stosowania technik dopplerowskich do oceny postępu niektórych problemów medycznych. Chociaż guz Wilmsa nie jest jedyną komórką nowotworową, która wykazuje silny związek z promieniowaniem https://usg-warszawa.pl/ dopplerowskim, nie można zaprzeczyć, że jest jedyną, którą można łatwo wykryć taką techniką radiograficzną. Stwierdzono, że natężenie sygnału dopplerowskiego wzrasta proporcjonalnie do wieku pacjenta. Dlatego starsi pacjenci odnieśliby duże korzyści z takiego testu diagnostycznego w przeciwieństwie do młodych pacjentów cierpiących na raka nerkowokomórkowego.

Jednak badanie to zostało przeprowadzone przy użyciu tomografii komputerowej, a nie obrazowania dopplerowskiego, aby określić progresję choroby. Tomografia komputerowa może być bardziej przydatna w innych stanach, takich jak rak nerkowokomórkowy, gdzie ogniskową patologii są guzy nerek. W rzeczywistości wiele schorzeń, takich jak wysięk opłucnowy i zapalenie osierdzia, również ma rokowanie w tomografii komputerowej. Takie przypadki są na ogół leczone leczniczo i nie ma szans na wystąpienie złośliwego rozprzestrzeniania się w takich warunkach. W związku z tym tomografia komputerowa może być również wykorzystywana do przewidywania guza Wilmsa.

Ponieważ drogi moczowe odgrywają kluczową rolę w patogenezie raka nerkowokomórkowego,

technika radiologii dopplerowskiej okazała się bardzo przydatna w określaniu progresji choroby. W przypadku guzów nerek obserwowano duże nasilenie sygnału dopplerowskiego. Dlatego określenie masy nerki i jej lokalizacji jest bardzo ważne w przewidywaniu wyniku operacji. Jest to również ważne w przewidywaniu śmiertelności i częstości przyszłych nawrotów po operacji.

Inne badanie przeprowadzone przez grupę USG Doppler wykazało, że przeżywalność pacjentów z guzami nerkowymi dotkniętymi guzem Wilmsa jest niezwykła w porównaniu z pacjentami z masami pozanerkowymi. Wskaźnik przeżycia wynosił ponad dziewięćdziesiąt procent. Najwyższy odsetek przeżyć odnotowano u kobiet z guzem Wilmsa na nerkach. Ponadto odsetek śmiertelności był podobny w obu grupach. Dlatego technika Dopplera może być bardzo pomocna w przewidywaniu wyniku tego leczenia raka dróg moczowych u ludzi.

Częstość nawrotów jest również bardzo pomocna w określaniu metod leczenia. Nawroty występują z częstotliwością od jednego do trzech procent rocznie. Częstość nawrotów może być skorelowana z powodzeniem początkowego leczenia i czasem trwania obserwacji w planie leczenia. Dlatego dane uzyskane w badaniach obrazowania guza Wilmsa mogą być bardzo przydatne w określaniu metod leczenia odpowiednich dla pacjentów. Możliwe jest również, że jeśli badanie obrazowe zostało przeprowadzone wcześniej, może oszacować współczynnik powodzenia schematu leczenia, a tym samym może okazać się bardzo pomocne w podjęciu decyzji o schemacie leczenia guza Wilmsa.

Ten rodzaj obrazowania bardzo dobrze sprawdza się w wykrywaniu każdego wzrostu częstości oddawania moczu lub infekcji cewki moczowej lub dróg moczowych, co może być objawem obecności guza Wilmsa. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ nieleczony guz rozprzestrzeni się na inne części ciała, w tym wątrobę i nerki. Jest to bardzo niebezpieczne powikłanie, które może być śmiertelne, jeśli nie zostanie leczone lub wykryte zbyt późno. W ten sposób ten typ guza można wykryć na bardzo wczesnym etapie i zapewnić natychmiastowe leczenie, które może prowadzić do lepszej jakości życia pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like